20130104

නිවනට “එකම මාර්ගය”

1, සත්වයාගේ විශුද්ධියට,
2, සෝක පරිදේව සමතයට හා ඉක්මවීමට.
3, දුක් දොම්නස් අස්තංගත වීමට
4, ප්‍රඥාව ඉහළ යාමට
5, නිවන සාක්ශාත් කිරීමට
“එකම මාර්ගය” සතර සතිපට්ඨානයයි.

කවර වූ සතරෙක්ද?

___මහණෙනි, යම් මහණෙක්,
1, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
කයෙහි කය අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

2, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
[කයෙහි වෙනස් වීම්]
වේද්නා වල වේදනා අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

3, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
සිතෙහි සිත අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

4, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
[සිතෙහි වෙනස්වීම්]
දහම්හි දහම් අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

1, “එකායනො මග්‌ගො”
සත්‌තානං විසුද්‌ධියා,
-සත්වයා මූලික වශයෙන් පිරිසිදුයි. පිරිසිදු වතුරෙ මඩ වගේ… සත්වයා අපිරිසිදු වෙලා තියෙන්නෙ බැහැරින් ආ කෙලෙස් නිසයි . ඒ කෙලෙස් විදසුන් මගින් ඉවත් කළාට පස්සෙ ඒ විශුද්ධිය ලැබූ සත්වයාගෙ සිතේ ස්වභාවය ප්‍රඥාව, මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපෙක්ඛා ආදියයි .

2, සොක පරිදෙවානං සමතික්කමාය,
සෝ තැවුල් නම්
අතීතයෙ හෝ අනාගතෙ සිදුවීම් සිහි කරමින්
සෝක වීම හා තැවීමයි.
සෝ තැවුල්
මනසෙහිම නිර්මාණය වන බැවින්
වළාකුලකට මැදිවූ කුරුල්ලෙකුට මෙන්
වහාම හෝ ප්‍රමාද වෙ ඉක්මවිය හැකිය.

සොවින් ලතැවුලෙන් පසුවන කෙනෙකු
සමස්තයක් ලෙස
කය, [වේදනා]-කයෙහි වෙනස්වීම්,
සිත, [ධර්ම]සිතෙහි වෙනස්වීම් යන
සතර පිළිබඳව
සිහියෙන් සහ උපේක්ශාවෙන් පසුවෙන විට
සෝ තැවුල් සමත වී, ඉක්මවා යාම සිදුවෙයි.

පටාචාරාව වහා සිහි එලවා ගත් නමුත්
කිසාගෝතමියට සිහි එලවා ගැනීමට
වැඩි කාලයක් ගතවිය.

__________________________________
“එකායනො අයං භික්‌ඛවෙ මග්‌ගො”
=එකම මාර්ගය මෙයයි, මහණෙනි=
1, සත්‌තානං විසුද්‌ධියා,
=සත්වයාගේ විශුද්ධියට,=
2, සොකපරිදෙවානං සමතික්කමාය,
=සෝක පරිදේව සමතය හා ඉක්මවීමට.
3,දුක්‌ඛ දොමනස්‌සානං අත්‍ථඞ්‌ගමාය,
=දුක් දොම්නස් අස්තංගත වීමට
4, ඤායස්‌ස අධිගමාය,
=ප්‍රඥාව ඉහළ යාමට
5, නිබ්‌බානස්‌ස සච්‌ඡිකිරියාය,
=නිවන සාක්ශාත් කිරීමට
යදිදං චත්‌තාරො සතිපට්‌ඨානා.
=මේ සතර සතිපට්ඨානයයි.

කතමෙ චත්‌තාරො:
=කවර වූ සතරෙක්ද?

ඉධ භික්‌ඛවෙ, භික්‌ඛු
=ම්හණෙනි, යම් මහණෙක්,

කායෙ කායානුපස්‌සී විහරති,
=කයෙහි කය අනුව දකිමින් වෙසෙයි,
ආතාපී සම්‌පජානො සතිමා
=වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජ්‌ඣාදොමනස්‌සං,
=පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව

වෙදනාසු වෙදනානුපස්‌සී විහරති
=[කයෙහි වෙනස් වීම්]
=වේද්නා වල වේදන අනුව දකිමින් වෙසෙයි,
ආතාපී සම්‌පජානො සතිමා
=වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජ්‌ඣාදොමනස්‌සං,
=පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව

චිත්‌තෙ චිත්‌තානුපස්‌සී විහරති
=සිතෙහි සිත අනුව දකිමින් වෙසෙයි,
ආතාපී සම්‌පජානො සතිමා
=වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජ්‌ඣාදොමනස්‌සං,
=පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව

ධම්‌මෙසු ධම්‌මානුපස්‌සී විහරති
=[සිතෙහි වෙනස්වීම්]
=දහම්හි දහම් අනුව දකිමින් වෙසෙයි,
ආතාපී සම්‌පජානො සතිමා
=වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජ්‌ඣාදොමනස්‌සං,
=පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව

No comments:

Post a Comment