20140828
තමන්ට ගැලපෙන තමන්ගෙ විසඳුමක්
---------------------------------------
තමන් ඉන්න තැන දන්න අය
තමන්ට ගැලපෙන අන්දමේ
තමන්ගෙ විසඳුමක් සොයා ගන්නවා.
මේ කොල්ලාත් කෙල්ලත් දෙන්නම
සොයා ගත්ත තමන්ට ගැලපෙන විසඳුම් තමයි
අපි දකින්නෙ.

ඊට පස්සෙ අනික් අයත්
ඉදිරිපත් කරන්නෙ
තමන්ට ගැලපෙන අන්දමේ
තමන්ගෙ විසඳුමක් ...

මම මගේ ප්‍රශ්න වලට
විසඳුම් සොයන්නෙ බුදු දහමෙන්.

බුදු දහමට අනුව
ප්‍රශ්න හරිම සරලයි.

මේ කොල්ලගෙ ප්‍රශ්නය වුණේ
කා
ච්ඡන්දයයි..
ඔහුගෙ ක්‍රියාවලියෙන්
ඇගේ කාමච්ඡන්දය ඇවිස්සුණා නම්
ගමන වෙනත් තැනක
කෙළව්‍ර වෙන්න අවකාශ තිබුණා.

ඒත් ඔහු ඊට අසමත් වීමෙන්
ඇගේ හිතේ උපන්නෙ ව්‍යාපාදය.
ඒ ව්‍යාපාදයෙන් ඇය තුළ මතුවුණ
උද්ධච්ච් කුක්කුච්ච නීවරණය
ඇගේ හැසිරීමෙන් අපිට පෙනුනා.

කොල්ලගෙ හිතේ
මොනවා කරන්නද කියලා
හිතා ගන්න බැරි විදියෙ
විචි කිච්ඡාවක් පෙනෙනවා.

ඔය නීවරණ බොහොමයක්..
Facebook කමෙන්ට් වලත් තියනවා.
බොහෝ දෙනෙක්
වෙහෙසට පත්වෙලා  ඉවත්ව
න්නෙ
ථිනමිද්ධ නීවරණය නිසයි.

ඔය පහට පිටින්
වෙනත් ප්‍රශ්න මිනිසාට නැහැ.
ඔය ප්‍රශ්න වලින්
අලුත් ප්‍රශ්න ඇති කර නොගන්න
සිහියත් උපේක්ෂාවත් වඩන හැටිත්
බුදු දහමෙ තියනවා.

කොල්ලා මේ තරමින්වත් බේරුණේ
ඔහුට තිබුණ සිහියත්
උපේක්ෂාවත් නිසයි.

මෙතන ඉන්න සමහර අය
ව්‍යාපාදයෙන් කැළඹිලා දුන්
අන්තරායදායක උපදෙස්
ඔහු පිළිපැද්දා නම්
මීට වඩා දෙයක් වෙන්න තිබුණා.

මම දන්න විසඳුම
අද කාලෙ පාරෙ දුවන
සංකීර්ණ චරිත වලට
සරල වැඩියි.
.

දැන් බොහෝ දෙනෙක්
වෙහෙසට පත්වෙලා
ඉවත්ව ගිහින් තියෙන්නෙ
ථිනමිද්ධ නීවරණය නිසයි.

ඔය පහට පිටින්
වෙනත් ප්‍රශ්න මිනිසාට නැහැ.
ඔය ප්‍රශ්න වලින්
අලුත් ප්‍රශ්න ඇති කර නොගන්න
සිහියත් උපේක්ෂාවත් වඩන හැටිත්
බුදු දහමෙ තියනවා.

කොල්ලා මේ තරමින්වත් බේරුණේ
ඔහුට තිබුණ සිහියත්
උපේක්ෂාවත් නිසයි.

මෙතන ඉන්න සමහර අය
ව්‍යාපාදයෙන් කැළඹිලා දුන්
අන්තරායදායක උපදෙස්
ඔහු පිළිපැද්දා නම්
මීට වඩා දෙයක් වෙන්න තිබුණා.

මම දන්න විසඳුම
අද කාලෙ පාරෙ දුවන
සංකීර්ණ චරිත වලට
සරල වැඩියි.

20140825

සම්මා දිට්ඨිය දෙයාකාරයි.

සම්‍යක් දෘෂ්ටිය සදහා ඕනෑම.අයෙකුට පොදු ක්‍රමයක් ඇත්ද...?
නැත්නම් එය බෞද්ධයන්ට පමණක්මද...

ශීල සමාධි පමණක් වඩන බෞද්ධයන්ද ඇතුළුව
ආගමික හා නිරාගමික යහපත් පුද්ගලයන්
සැමටම පොදු සම්මා දිට්ඨියක් සහ
බෞද්ධයන් අතුරෙනුත්
විදසුන් වඩන්නාට පමණක් පිහිටන
සම්මා දිට්ඨියක් තියනවා.

ශීල සමාධි පමණක් වඩන බෞද්ධයන්ද ඇතුළුව
ආගමික හා නිරාගමික යහපත් පුද්ගලයන්
සැමටම පොදු සාසවා පුඤ්‌ඤභාගියා
උපධිවෙපක්‌කා සම්මා දිට්ඨිය

බුදු දහම නොපවතින කාලවල හෝ
පවතින කාලයක වුණත්
සම්මා සතිය නොවඩන
යහපත් පුදගලයන් තුළ පවතින
යහපත් අංග පහෙන් එකක්
සම්මා දිට්ඨියයි.

සාසවා පුඤ්‌ඤභාගියා උපධිවෙපක්‌කා
1. සම්මා දිට්ඨි
2. සම්මා සඞ්කප්ප
3. සම්මා වාචා
4. සම්මා කම්මන්ත
5. සම්මා ආජීව අංග සහිත
ඒ සම්මා දිට්ඨිය ආශ්‍රව සහිතයි..
ඔවුන් තමන් ගැන හිතලා
දෘෂ්ඨිගතවයි යහපත්ව ඉන්නෙ.
ඔවුන් කරන දෙයින් පින් සිදු වෙනවා.
ඔවුන් යම් ඵල ප්‍රයෝජන බලාගෙනයි
යහපත්ව ඉන්නෙ යහපත් දේ කරන්නෙ.

විදසුන් වඩන්නාට පමණක් පිහිටන
සම්මා සමාධිය වැඩෙන්නට හේතුවෙන
අරියා අනාසවා ලොකුත්‌තරා සම්මා දිට්ඨියක් තියනවා.

ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය සැකසෙන්නෙ
සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි
අංග තුන එක්වීමෙනුයි.
නීවරණ මූලයන් වන
කෙලෙස් නැසෙන විදියට
සම්මා සතිය වඩන්නට,
එනම් විදසුන වඩන්නට වෑයම් කිරීම
සම්මා වායාමයයි.

බුදුන් වහන්සෙ
අකුසල රාසි සූත්‍රයෙ මෙසේ
සඳහන් කරනවා.


මහණෙනි,
අකුසල් රැස යැයි යමකට කියනු ලබන්නේ නම්
නිවැරදිව කිව යුත්තේ මේ පංච නීවරණයන්ටයි.
මහණෙනි, පංච නීවරණ යනු
සම්පූර්ණයෙන්ම අකුසල් රැසයි.
ඒ පහ කුමක්ද?
කාමඡන්ද නීවරණය,
ව්‍යාපාද නීවරණය,
ථීනමිද්ධ නීවරණය,
උද්ධච්චකුක්කුච්ච නීවරණය,
විචිකිච්ඡා නීවරණයයි.


මහණෙනි, කුසල් රැස යැයි
යමකට කියනු ලබන්නේ නම්
නිවැරදිව කිව යුත්තේ
මේ සතර සතිපට්ඨානයන්ටයි.
මහණෙනි, මේ සතර සතිපට්ඨාන යනු
සම්පූර්ණයෙන්ම කුසල් රැසයි.

සතර සතිපට්ඨානය කියන්නෙ
සම්මා සතියයි.
1 කය
2 කයේ වෙනස්වීම්
[කාය - වේදනා අනුපස්සනා],
3, සිත
4, සිතේ  වෙනස් වීම්
[චිත්ත - ධම්ම අනුපස්සනා]

සතර සතිපට්ඨානය  නිසා වැඩෙන
ප්‍රඥාවෙන් ඇතිවෙන සම්මා දිට්ඨිය
පළවෙනි ලෝකෝත්තර මාර්ගාංගයයි.

ඉතිරි මාර්ගාංග හැම එකකටම
1. සම්මා දිට්ඨි,
2, සම්මා වායාම,
3, සම්මා සති, පාදක වෙනවා.


සම්මා වායාමයෙන්
සම්මා සතිය වැඩෙන විට
සම්මා සමාධිය වැඩෙනවා.
ප්‍රඥාව වැඩෙනවා.
ඔහුගෙ දැක්ම පුළුල්.
ඔහුගෙ සිහිය වැඩෙනවා.
උපේක්ෂාව වැඩෙනවා.
ඔහුගෙ දුක ඔහු දකිනවා.
ඔහු කෙනෙකුට යහපතක් කරන්නෙ
ඔහුට අනික් කෙනාගෙ දුක
තමන්ගෙ වගේ දැනෙන නිසයි.
වැරදි නොකරන්නෙ ඉන් වෙන හානිය
තමන්ටම දැනෙන නිසයි.
ඔහුගෙ සම්මා දෘෂ්ඨිය
සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි නිසා
ප්‍රඥාව බවට පත් වෙනවා.
ඔහුගෙ සම්මා දිට්ඨියට
ප්‍රඥාව පාදක වෙනවා.

සාසවා පුඤ්‌ඤභාගියා උපධිවෙපක්‌කා
1. සම්මා දිට්ඨි
2. සම්මා සඞ්කප්ප
3. සම්මා වාචා
4. සම්මා කම්මන්ත
5. සම්මා ආජීව අංග පහට
සම්මා වායාම,
සම්මා සති,
සම්මා සමාධි
අංග තුන එක්වීමෙන්
අරියා අනාසවා ලොකුත්‌තරා
ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය සැකසෙනවා.

1. සම්මා දිට්ඨි
2. සම්මා සඞ්කප්ප
3. සම්මා වාචා
4. සම්මා කම්මන්ත
5. සම්මා ආජීව
6, සම්මා වායාම
7, සම්මා සති
මේ මාර්ගාංග නිසා වැඩෙන
සම්මා සමාධියත් සමග
අරියා අනාසවා ලොකුත්‌තරා
අෂ්ඨාංගික මාර්ගයක් වෙනවා.

ශීල සමාධි පමණක් වඩන බෞද්ධයන්ද ඇතුළුව
ආගමික හා නිරාගමික යහපත් පුද්ගලයන්
සැමටම පොදු සම්මා දිට්ඨිය සහ
බෞද්ධයන් අතුරෙනුත්
විදසුන් වඩන්නාට පමණක් පිහිටන
සම්මා දිට්ඨිය වෙනස් වෙන්නෙ ඒ විදියටයි..

20140822

එක මොහොතක වටිනාකම කියන්න බැහැ.


අපි හැම කෙනෙකුගෙම ජීවිත
දවසින් දවස, පැයෙන් පැය,
මොහොතින් මොහොත කෙටි වෙනවා.

අපි මොහොතක් පාසා
ජීවිතය ගතකරන ආකාරය අනුවත්
ඒ මොහොත අපිට බරක් වෙන්න පුලුවන්..
සැහැල්ලුවක් වෙන්න පුලුවන්.
ඒ වගේම
සමස්තයක් විදියට
අපේ ආයුෂ කෙටි වෙන්නත්
නිරෝගී බවට හානි වෙන්නත්
මේ මොහොත ගත කරන විදිය
අඩු වැඩි වශයෙන් බලපානවා.

අපි අද වැරදි විදියට ගත කරන
එක පැයක් දෙකක් නිසා
ජීවිතයෙන් දවසක්, සතියක්..
මාසයක්, අවුරුද්දක් නැති වෙන්න පුලුවන්.

එක මොහොතක් නිසා ජීවිතයම නැති  වෙන්නත් පුලුවන්.
 
තත්පර පහළොවක්
රියදුරා නින්දට වැටීම නිසා
වාහන දහයක් දොළහකට හානිවිය.
ජීවිත හානි සිදු නොවීම ප්‍රාතිහාර්යයකි.
රියදුරාගේ නින්ද
අන් සියල්ලන්ට භයානක සිහිනයක් විය.
http://enddd.org//wp-content/up2/drowsydriving
වාහනයක් පදවන කෙනෙක්
එක තත්පරයක් නින්දට වැටීමෙන්
මුළු ජීවිතයමත් නැති වෙනවා.
තවත් ජීවිත ගණනාවක් නැති වෙනවා.

එක මොහොතක වටිනාකම කියන්න බැහැ.

ඔබ කෝපයට පත් වෙලා
දුක් විඳින පැය ගණන අනුවත්
ඔබේ ජීවිතය කෙටි වෙනවා...
දුක භය සතුට ආදී
සියලුම ආවේග වල බර
හෘදයට දරන්න වෙනවා.
බොහෝ විට ඒ ආවේග
අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියි.
අවශ්‍ය කාලයට වඩා
කල් පවතිනවා.

එක වෙලාවක හෘදය නවතින්නත්
ඒ ආවේග වලින් දැනෙන පීඩනය
හේතු වෙන්න පුළුවන්.

කිසියම් ක්‍රමයකින්
කිසිම රසායනිකයක පිහිට නැතිව...
මේ ආවේගවලින් වෙන හානිය
අඩු කරගන්න, දුර්වල කරගන්න
ඔබට පුලුවනි නම්
ඔබ එය බැහැර කරනවාද?
----------------------------------------------

විපස්සනා භාවනාව20140804

නිවන තියෙන්නෙ පරාජය පිළිගත් අයටයි.නිවන තියෙන්නෙ
පරාජය පිළිගත් අයටයි.
යස කුලපුතුත්
බුදුන් වහන්සේ ළඟට ආවෙ අඬාගෙන.
පටාචාරා, කිසාගෝතමී...
අංගුලිමාල පවා පරාජිතයෙක්..

දුක හඳුනන අයටයි නිවන...
සැප හොයන අයට නිවනක් නෑ.
උදේ සිට හවස්වෙනතුරු සැප සොයනවා.

දුක හඳුනන අයටයි නිවන...
ඔවුන් පළමු සත්‍යය පිළිගන්නවා.

    බුදු දහම පැත්තට යොමුවෙන්න
    ලෞකික වශයෙන්..
    පරාජිත වෙන්න ඕනෙ.
    යන එන මං නැති වෙන්න ඕනෙ.

    එහෙම නැති අය බුදු දහම
    කරේ තියාගෙන
    රකිමින් වඳිමින් පුදමින්
    වර්ණනා කරමින් ගියාට
    බුදු දහමෙ මොනවද තියෙන්නෙ කියල
    ඔබලවත් බලන්නෙ නැහැ.

    ඔබ වුණත් එහෙමයි..

    සසර හුරුව ඇති අයට
    එක නිමිත්තක් දෙකක් ඇති.
    ඔවුන් අඩු වයසෙන්ම දහමට යොමු වෙනවා.
    සසර හුරුව නැති අයට
    ලොකු අසරණවීමක් විය යුතුයි.
    බොහෝ දෙනෙක්
    බුදු දහම වෙතට යොමුවෙන විට
    ප්‍රමාද වැඩියි.