20121230

කුසගින්න - තණ්හාව ස්වාභාවිකයි.

කුසගින්න ස්වාභාවිකයි.

කුසගින්න ප්‍රිය දෙයකින්ම
නිවා ගන්නට සෙවීම තණ්හාවයි.

එම තණහාව ගැන සිහියෙන්
ඒ අනුව ප්‍රතික්‍රියා නොකර
එම තණ්හාවට
උපේක්ෂාවෙන් සිටීමෙන්
උපාදාන නොවෙයි..

විදසුන් වඩන්නා තුළත්
කුසගින්න සමග
තණ්හාව උපදිනවා.

ඔහු එය දකින නිසාත්
උපේක්ෂාවෙන් සිටින නිසාත්
උපාදාන වෙන්නේ නැහැ.
පවතින කිසිවක්
සැකසෙන්නේ නැහැ.

No comments:

Post a Comment