20121225

ආනාපාන සතිය වැඩීමෙදි......


කාය, වේදනාදි වශයෙන් විදසුන් වඩද්දි වගේම
ආනාපාන සතිය දිගටම වැඩීමෙදි

ඒ මොහොතෙ සංස්කාර ඇති වීම වළකිනවා.

තම කය හා සිත තුළ
සිදුවෙන වෙනස් කම් සිහියෙන් බලාගෙන
උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න කෙනෙකුගෙ
ඒ මොහොතෙ
සංස්කාර ඇති වීම වළකින නිසා
ආහාර නොගෙන ඉන්න කෙනෙකුගෙ අක්මාව
නොකඩවා ආහාර සපයනවා වගේ
විඥ්ඥාණයෙ එක් රැස් වුණ කෙලෙස්
සංස්කාර විදියට මතුවෙලා
නිරෝධ වෙනවා.

ඔහු මුලු කයටම සංවේදී නිසා
සිදුවෙන වෙනස් කම් සිහියෙන් බලාගෙන
උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න කෙනෙකු තුළ
කාය, වේදනාදි වශයෙන් වඩන කෙනෙකුට
පෙනෙන දේම පෙනෙනවා.

දිගටම ආනාපාන සතිය වැඩීමෙදි
සමාධිය ප්‍රබල නිසා
සංස්කාර නිරෝධ වෙන වේගය වැඩි වෙන්න පුලුවන්...

මුලු සිරුරටම සංවේදීව
ආනාපාන සතිය වැඩීම ඉතාම පහසුයි.

ආනාපාන සතිය නොවැඩුවත්
අමතර ක්‍රියාවක නොයෙදී

මුලු සිරුර ගැනම සිහියෙන්
උපෙක්ෂාවෙන් ඉන්න කෙනෙකුට
ආනාපාන කියන්නෙ ශරීරයේ ප්‍රබලම ක්‍රියාකාරිත්වය..
අනික් ක්‍රියාකාරකම් සියුම්..
ආනාපාන සතිය දිගටම වැඩීමෙදි සමාධිය ප්‍රබල නිසා
ඔහුට තැන් තැන්වල රුධිර සංසරණය පවා දැනෙන්න පුලුවන්.
 

හුස්ම ගැනම පමණක්

සිහිය පවත්වා ගැනීම
විදසුන නෙමෙයි.
විදසුනට අරමුණු වෙන්නෙ 
සමස්ත පුද්ගලයාමයි.

කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම හතරටම
සංවේදී වීමයි විදසුන..

මුලු සිරුරටම අදාළව
කයෙහි සිදුවෙන වෙනසක් විදියටයි
හුස්ම ගැන සිහිය පවතින්නෙ.

මුලු සිරුරට සංවේදීව
ආනාපාන සතිය වඩනවා
කියන්නෙ
කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම හතරටම
සංවේදී සතිය වඩනවා කියන එකයි.

කාය, වේදනාදි වශයෙන් විදසුන් වඩද්දි වගේම
ආනාපාන සතිය දිගටම වැඩීමෙදි
ඒ මොහොතෙ සංස්කාර ඇති වීම වළකිනවා.

සබ්බේ ධම්මා වෙදනා සමො සරණා.

හිතේ ඇතිවෙන හැම ධර්මතාවයක්ම
වේදනාවක් සරණ කරගෙනයි ඇතිවෙන්නෙ.

හැම සංස්කාරයකටම අදාළ වේදනාවක්
සිරුරෙහි පවතිනවා.
නාපාන සතියෙන්
මුලු සිරුරට සංවේදීව ඉන්නකොට
සිහිය තියන නිසා මෝහයට ඉඩ නැහැ.
රාගයක් ද්වේශයක් ඇති වුණොත්
ආනාපාන සතිය බිඳෙනවා.
ඒ නිසා ආනාපාන සතියෙන්
මුලු සිරුරට සංවේදීව ඉන්නකොටබාහිර අරමුණු වලට
රාගයක් ද්වේශයක් ඇති වෙන්නෙ නැහැ.

රාගයක් ද්වේශයක් ඇති වුණොත්
ඒ පැරණි සංස්කාරයක්.

වැය වීම සංස්කාර වල ස්වභාවයයි.
උපදින සංස්කාර නිරුද්ධ වෙනවා.

ඒ නිරුද්ධවීම නිසයි විශුද්ධිය සිදුවන්නෙ.

සත්තානං විසුද්ධියා

No comments:

Post a Comment