20121215

ළුහුඬු දැන්වීම්.


උණුසුමත් සිසිලසත් සිරුරට දුකක්.

එක සීමාවකට වැඩි වුනාම
ඔය දෙකෙන්ම කෙනෙක් මැරෙනවා.

අපි සැපක් කියල වින්දට
F98.4ට වැඩි හා අඩු උශ්ණත්ව
ශරීරයට දුකක්..

========================================

 මගේ සීයා කවරෙක්ද යන්න මම නොදනිමි.

 

No comments:

Post a Comment