20140630

බුදු දහමෙ හරය විද්‍යාවෙන් තහවුරු වෙනවා.
විද්‍යාව මෑතදී සොයාගත් සත්‍යතා
බුදු දහම තුළ වසර 2500ක් පැවතුණා.
කර්මය, පුනර්භවය ආදී අතු ඉති
තවම විද්‍යාවට ගෝචර වී නැහැ.
මෙතෙක් ගෝචර වූ කොටස
විද්‍යාවට එකඟයි.

විද්‍යාව මෑතදී සොයාගත් සත්‍යතා
බුදු දහම තුළ වසර 2500ක් පැවතුණා.
පංචස්කන්ධය ඉන් එකක්.

ඇස් කන් ආදී ඉඳුරන්
ස්පර්ශයෙදී ක්‍රියා කරන විදිය
විද්‍යාවෙන් විස්තර කරන ආකාරයටම
බුදුන් වහන්සේත් විස්තර කර තියනවා.

චක්‌ඛුඤ්‌ච පටිච්‌ච
රූපෙ ච උප්‌පජ්‌ජති
චක්‌ඛුවිඤ්‌ඤාණං,
තිණ්‌ණං සඞ්‌ගති ඵස්‌සො;
1, චක්‌ඛු = ඇසත්,
2, රූපෙ = රූපයත්,
3, චක්‌ඛුවිඤ්‌ඤාණං, = රූප හඳුනා ගැනීමට,
ග්‍රහණය කිරීමට ඇසට ඇති හැකියාවත්
කියන තුනම එකතු වෙලා
ස්පර්ශය හැදෙනවා.
තිණ්‌ණං සඞ්‌ගති ඵස්‌සො

= විද්‍යාත්මක විග්‍රහය.
රුපයක් දකින්නේ
අපේ දෘෂ්ටික බාහිකයෙන්,
එයින් ගොඩ නගන රූපය,
ඒ අසලම ඇති
දෘෂ්ටික මතකය සඳහන් බාහිකයෙන්
එම රූපය අඳුනගන්නවා.
================================
මීට සහයෝගය දුන්
ජීවන් සහ තරින්දගෙන් පසු
මෙතනින් එහාට යන්නට තරම්
කය ගැන විද්‍යාත්මකව දන්න කෙනෙක්
තවම හමු වුණේ නැහැ.


No comments:

Post a Comment