20130305

විදසුන් නැති තැනැත්තාට, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය උපදිනවා.

නමො තස්‌ස භගවතො අරහතො සම්‌මාසම්‌බුද්‌ධස්‌ස...!


1. එවං මෙ සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්‌ථියං විහරති ජෙතවනෙ අනාථපිණ්‌ඩිකස්‌ස ආරාමෙ. තත්‍ර ඛො භගවා භික්‌ඛූ ආමන්‌තෙසි – ‘‘භික්‌ඛවො’’ති. ‘‘භදන්‌තෙ’’ති තෙ භික්‌ඛූ භගවතො පච්‌චස්‌සොසුං. භගවා එතදවොච.

මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර අනේපිඬුසිටුතුමාගේ ජේතවන ආරාමයේ වැඩ වසන සේක. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මහණෙනි“යි කියා භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කොට වදාළ සේක. ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා ද, “පින්වතුන් වහන්ස“ කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්නා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළා.


‘‘අවිජ්‌ජා, භික්‌ඛවෙ, පුබ්‌බඞ්‌ගමා අකුසලානං ධම්‌මානං සමාපත්‌තියා, අන්‌වදෙව  අහිරිකං අනොත්‌තප්‌පං. අවිජ්‌ජාගතස්‌ස, භික්‌ඛවෙ, අවිද්‌දසුනො මිච්‌ඡාදිට්‌ඨි පහොති; මිච්‌ඡාදිට්‌ඨිස්‌ස මිච්‌ඡාසඞ්‌කප්‌පො පහොති; මිච්‌ඡාසඞ්‌කප්‌පස්‌ස මිච්‌ඡාවාචා පහොති; මිච්‌ඡාවාචස්‌ස මිච්‌ඡාකම්‌මන්‌තො පහොති; මිච්‌ඡාකම්‌මන්‌තස්‌ස මිච්‌ඡාආජීවො පහොති; මිච්‌ඡාආජීවස්‌ස මිච්‌ඡාවායාමො පහොති; මිච්‌ඡාවායාමස්‌ස මිච්‌ඡාසති පහොති; මිච්‌ඡාසතිස්‌ස මිච්‌ඡාසමාධි පහොති.
මහණෙනි,
අකුසල ධර්ම මත වාසය කිරීමට
අවිද්‍යාව මූලික වෙනවා.
පවක් කරන්නට පෙර පවට හිරි නැති කමත්,
පවක් කළ පසු නොතැවීමත්,
අවිද්‍යාව අනුව පවතිනවා.

මහණෙනි, අවිද්‍යාවෙන් යුතු වූ
1,විදසුන් නැති තැනැත්තාට,
මිත්‍යා දෘෂ්ටිය උපදිනවා.
2, මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුතු තැනැත්තාට
මිත්‍යා සංකල්ප උපදිනවා.
3, මිත්‍යා සංකල්ප ඇති තැනැත්තාට
මිත්‍යා වචන උපදිනවා.
4, මිත්‍යා වචනයෙන් යුතු තැනැත්තාට
මිත්‍යා ක්‍රියා උපදිනවා.
5, මිත්‍යා ක්‍රියාවෙන් යුතු තැනැත්තාට
මිත්‍යා ආජීවය උපදිනවා.
6, මිත්‍යා ආජීවයෙන් යුතු තැනැත්තාට
මිත්‍යා වායාමය උපදිනවා.
7, මිත්‍යා වායාමයෙන් යුතු තැනැත්තාට
මිත්‍යා සතිය උපදිනවා.
8, මිත්‍යා සතියෙන් යුතු තැනැත්තාට
මිත්‍යා සමාධිය උපදිනවා.

‘‘විජ්‌ජා ච ඛො, භික්‌ඛවෙ, පුබ්‌බඞ්‌ගමා කුසලානං ධම්‌මානං සමාපත්‌තියා, අන්‌වදෙව හිරොත්‌තප්‌පං. විජ්‌ජාගතස්‌ස, භික්‌ඛවෙ, විද්‌දසුනො සම්‌මාදිට්‌ඨි පහොති; සම්‌මාදිට්‌ඨිස්‌ස සම්‌මාසඞ්‌කප්‌පො පහොති; සම්‌මාසඞ්‌කප්‌පස්‌ස සම්‌මාවාචා පහොති; සම්‌මාවාචස්‌ස සම්‌මාකම්‌මන්‌තො පහොති; සම්‌මාකම්‌මන්‌තස්‌ස සම්‌මාආජීවො පහොති; සම්‌මාආජීවස්‌ස සම්‌මාවායාමො පහොති; සම්‌මාවායාමස්‌ස සම්‌මාසති පහොති; සම්‌මාසතිස්‌ස සම්‌මාසමාධි පහොතී’’ති.

මහණෙනි,
කුසල ධර්ම මත වාසය කිරීමට විද්‍යාව මූලික වෙනවා.
පවක් කරන්නට පෙර පවට හිරි ඇති කමත්,
පවක් කළ පසු තැවීමත්,
විද්‍යාව අනුවම පවතිනවා.

මහණෙනි, විද්‍යාවෙන් යුතු
1,විදසුන් ඇති තැනැත්තාට,
සම්‌මා දෘෂ්ටිය උපදිනවා.
2, සම්‌මා දෘෂ්ටියෙන් යුතු තැනැත්තාට
සම්‌මා සංකල්ප උපදිනවා.
3, සම්‌මා සංකල්ප ඇති තැනැත්තාට
සම්‌මා වචන උපදිනවා.
4, සම්‌මා වචනයෙන් යුතු තැනැත්තාට
සම්‌මා ක්‍රියා උපදිනවා.
5, සම්‌මා ක්‍රියාවෙන් යුතු තැනැත්තාට
සම්‌මා ආජීවය උපදිනවා.
6, සම්‌මා ආජීවයෙන් යුතු තැනැත්තාට
සම්‌මා වායාමය උපදිනවා.
7, සම්‌මා වායාමයෙන් යුතු තැනැත්තාට
සම්‌මා සතිය උපදිනවා.
8, සම්‌මා සතියෙන් යුතු තැනැත්තාට
සම්‌මා සමාධිය උපදිනවා.

ඉදමවෝච භගවා. අත්තමනා තේ භික්ඛූ භගවතෝ භාසිතං අභිනන්දුන්ති.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. 
සතුටට පත් ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ දෙය සතුටින් පිළිගත්තාහු ය.

 
සංයුත්‌තනිකායො
සංයුත්තනිකාය

මහාවග්‌ගො
මහා වර්ගය

1. මග්‌ගසංයුත්‌තං
1. මග්ග සංයුක්තය

1. අවිජ්‌ජාවග්‌ගො
1. අවිද්‍යා වර්ගය

1. අවිජ්‌ජාසුත්‌තං
1. අවිද්‍යා සූත්‍රය
 

No comments:

Post a Comment