20130319

සිපිරිගෙයින් විදසුනට -


සිරකරුවන් දහසකට අධික පිරිසක් සඳහා
1994 අප්‍රේල් මස 4දා සිට දස දිනක් පුරා
ඉන්දියාවේ නවදිල්ලියේ තිහාර් සිපිරිගෙයිහිදී
එස්.එන්.ගොයෙන්කා තුමා සහ ඔහුගේ සහායක ගුරුවරුන්
පවත්වන ලද විපස්සනා පාඨමාලාව පිළිබඳ
සිංහල හඬකැවූ වාර්තා චිත්‍රපටයකි.

http://www.dhamma.org/en/av/dtdv.shtml


.

No comments:

Post a Comment