20121129

අවිද්‍යාව නිරෝධ වෙද්දී............


 
අවිද්‍යාව නිරෝධ වෙද්දී
1, සත්වයා විශුද්ධියට පත්වෙයි.
2, සෝක පරිදේව සමතයට පත්වී ඉක්මයයි.
3, දුක් දොම්නස් අස්තංගත වෙයි
4, ප්‍රඥාව ඉහළ යයි.
5, නිවන සාක්ශාත් වෙයි.

අවිද්‍යාව යනු
1, කය නොදැනීම
2, වේදනා නොදැනීම
3, සිත නොදැනීම
3, සිතෙහි ධර්මතා නොදැනීම

1, දුක දැකීමට, දුක
කය, වේදනා, සිත හා සිතෙහි ධර්මතා
යන මේ සතර තුළ දැකිය යුතුය.

2, දුක ඇති වීමට හේතුව දැකීමට
දුක ඇති වීමට හේතුව
මේ සතර තුළ දැකිය යුතුය.

3, දුක නැති වීම දැකීමට
දුක නැති වීම
මේ සතර තුළ දැකිය යුතුය.

4 , දුක නැති වීමේ මං පිළිවෙත දැකීමට
දුක නැති වීමේ මං පිළිවෙත
මේ සතර පිළිපැදීමෙන් තුළ දැකිය යුතුය.

මේ බව පොතපතෙහි කියවීමෙන් හෝ
ශ්‍රවණයෙන් දැනගෙන
සිතින් සිතා
බුද්ධියෙන් පිළිගැනීමෙන්
ඇතිවන්නේ ශ්‍රද්ධාවයි.

ඒ ශ්‍රද්ධාව ඇති තැනැත්තා
අවිද්‍යාව නැති කිරීම සඳහා
1, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
කයෙහි කය අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

2, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
[කයෙහි වෙනස් වීම්]
වේද්නා වල වේදනා අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

3, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
සිතෙහි සිත අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

4, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
[සිතෙහි වෙනස්වීම්]
දහම්හි දහම් අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

අවිද්‍යාව නිරෝධ වන්නේ එසේය.

අවිද්‍යාව නිරෝධ කිරීම මගින්
1, සත්වයාගේ විශුද්ධියට,
2, සෝක පරිදේව සමතයට හා ඉක්මවීමට.
3, දුක් දොම්නස් අස්තංගත වීමට
4, ප්‍රඥාව ඉහළ යාමට
5, නිවන සාක්ශාත් කිරීමට
“එකම මාර්ගය”
සතර සතිපට්ඨානයයි.

No comments:

Post a Comment