21000522

සද්ධර්මය පිරිහීමට හේතුව.
සද්ධර්මය පිරිහීමට හේතුව.

 
සතර සතිපට්ඨානය
අභාවිතත්වය හා අබහුලීකතත්වය
සද්ධර්ම පරිහානියට හේතුවෙයි.
 චතුන්‌නං සතිපට්‌ඨානානං
අභාවිතත්‌තා අබහුලීකතත්‌තා
සද්‌ධම්‌මපරිහානං හොති.

=පරිහානසුත්‌තං, සීලට්‌ඨිතිවග්‌ගො, සතිපට්‌ඨානසංයුත්‌තං
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------